One Response to “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง”

  1. ชาญชัย พูดว่า:

    ชัดเจนแล้วว่าการติดสินบน จ่ายใต้โต๊ะ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย บ่อนทำลายสังคม

Leave a Reply