ชีวิตมนุษย์เราไม่มีใครหนีพ้นโลกธรรม ๘ ที่เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่คู่โลก เป็นความจริงที่ทุกคนต้องประสบพบเจอและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อแตกต่างคือ ใครจะประสบมากหรือน้อย ช้าหรือเร็ว ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โลกธรรมแบ่งออกเป็น ๘ ชนิด จำแนกออกเป็น ๒ ฝ่ายควบคู่กัน และมีความหมายตรงข้ามกัน คือ ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุขและทุกข์       แต่สิ่งที่ท่านสยาดอ อู โชติกะ พระอาจารย์ชาวพม่าเจ้าของผลงานหนังสือขายดี หิมะกลางฤดูร้อนและเพื่อนสนิทจิตของฉัน ได้เมตตามาแสดงธรรมโปรดญาติโยม ...