2 Responses to “เศรษฐีมหาศาล”

 1. Mim พูดว่า:

  มองว่าการเจริญทานบารมีจนถึงขั้นปรมัตถบารมีเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญค่ะ แต่จะให้ใครทำอธิฐานบารมีแบบไม่ระวังก็กระไรอยู่ อธิฐานให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน หลุดพ้นจากปวงทุกข์และกิเลสดีกว่าค่ะ

  ประวัติพระอนุรุทธพระอรหันต์
  สมัยถวายภัตแด่พระอุปริฎฐะปัจเจกพุทธเจ้า
  ขอจงอย่าได้ยินคำว่า ‘ ไม่มี ’

  http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-anurootta.htm

 2. Nalinpun Phacharajeerawat พูดว่า:

  ดีมาก ๆๆๆ ค่ะ

Leave a Reply