One Response to “ฉันเก็บของมีค่าได้จากกระแสน้ำไหล”

  1. imboon พูดว่า:

    ใช่เลยค่ะ “การจะรู้ค่าของสีขาว ตัวเองจะต้องสนใจเรียนรู้จากสีดำไปก่อน”

Leave a Reply