2 Responses to ““อยู่อย่างไร…ให้ใจสบาย?””

  1. vinny พูดว่า:

    ชีวิตมีทุกข์เพราะมัวแต่ห่วงผู้อื่นที่เขาไม่แคร์ความรู้สึกเราแม้แต่น้อยเป็นหลานที่ไม่รู้จักคุณค่าจองพ่อแม่น้าอาป้า ยายทวดเพราะคำสั่งเมียเป็นใหญ่ นำเงินที่ได้จากญาตืไปเลี้ยงดูแม่ยาย แตกลับไล่อาที่ทั้งรักและทุมเทเป็นห่วง ช้ำใจจริงๆ เศร้าจนบอกไม่ถูก

  2. Nurse พูดว่า:

    เหมือนตื่นขึ้นมาไม่มีใครเหนื่อยใจมาก

Leave a Reply